Horoscope365

วันครู 2566 เสริมสิริมงคลด้วยการไหว้ครู พร้อมบทสวดบูชาพระคุณครู

บทสวดวันครู
หัวข้อที่น่าสนใจ

วันที่ 16 มกราคม ของทุกๆปี เป็นวันบูชาครู-บูรพาจารย์ หรือที่เราเรียกกันว่า วันครู เป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก “ครู อาจารย์” หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ เป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในอันที่จะสร้างบุคคลในสังคมให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม อันจะเป็นกำลังทางสังคมของประเทศชาติต่อไป การไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงความคารวะยอมรับนับถือต่อครูบาอาจารย์และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนอบรม ที่ให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้วิชาการต่างๆ เพื่อที่จะได้นำไปประกอบสัมมาอาชีพ และให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบัน

ดังนั้นจึงต้องมีพระคาถาไว้เพื่อกราบไหว้ครูบาอาจารย์ในวันครู เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอดทั้งท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณ ท่านเป็นผู้ให้วิชาความรู้ และช่วยชี้ทางสว่างให้กับชีวิต ให้สำเร็จผลดีดังหวังตั้งใจ ซึ่งมีการปฎิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ดังต่อไปนี้

เสริมสิริมงคลด้วยการไหว้ครู พร้อมบทสวดบูชาพระคุณครู
เสริมสิริมงคลด้วยการไหว้ครู พร้อมบทสวดบูชาพระคุณครู

บทไหว้ครู หรือ คาถาไหว้ครู ในวันครู

(ผู้นำสวด) ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา

สวดทานองสรภัญญะ

สวดพร้อมกัน ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพาคณาจารย์

ผู้กอรปประโยชน์ศึกษา

ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา

แก่ข้าในกาลปัจจุบัน

ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์

ด้วยใจนิยมบูชา

ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา

ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

ศึกษาสาเร็จทุกประการ อายุยืนนาน

อยู่ในศีลธรรมอันดี

ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี

แก่ชาติและประเทศไทยเทอญฯ

(ผู้นำสวด) ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง

บทไหว้ครู หรือ คาถาไหว้ครู ในวันครู
บทไหว้ครู หรือ คาถาไหว้ครู ในวันครู

คาถาไหว้ครู บูรพาจารย์ ในวันครู

จะใช้สวดภาวนานำก่อนจะกระทำการสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับพระเวทย์ พระพิธีคาถาต่าง ๆ ให้ขึ้น นะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ให้มั่น

..โองการพินทุนาถัง อุปปันนานัง พรหมาสะหะ ปะตินามัง อาทิกัปเป สุอาคะโต ปัญจะปทุมัง ทิสสะวา นะโมพุทธายะ วันทะนัง

วันทิตะวา อาจาริยัง ครูปาทัง อาคัจฉัยหิ สัพเพ ธัมมา ประสิทธิเม สัพพะ อันตรายัง วินาสสันติ สัพพะ สิทธิ ภะวันตุเม

เอหิคาถัง ปิยังกาโย ทิสาปาโมกขัง อาจะริยัง เอหิ เอหิ พุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิสังฆานุภาเวนะ

นะมัสสิตตะวา อิสี สิทธิโลกนาถัง อนุตตะรัง อิสีจะ พันธะนัง สาตราอะหัง วันทามิ ตัง อิสี สิทธิ เวสสะ

มะอะอุ อะทิกะมูลัง ตรีเทวานัง มหาสาตรา อุอุ อะอะ มะมะ มันสาตรา อุสาอาวา มหามนต์ตัง มะอะอุ โลปะเก เญยยัง อังการเส วาระชิโน ตรีนิ อักขะรานิ ชาตานิ อุณาโลมา ปะนะชายะเต นะโมพุทธายะ สัตถุโน พุทโธ

สิโรเม พุทธะเทวัญจะ นะลาเต พรหมเทวตา หะทะยัง นารายกัญเจวะ ทะเว หัตเถปะระเมสุรา ปาเทวิ สะณุกัญเจวะ สัพพะกัมมา ประสิทธิ์เม

พุทธัง วันทิตตะวา ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่ง พระพุทธ คุณณัง

ธัมมัง วันทิตตะวา ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่ง พระธรรม คุณณัง

สังฆัง วันทิตตะวา ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่ง พระสงฆ์ คุณณัง

..อนึ่งข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้า คุณอุปัชฌาย์ ครูอาจารย์ คุณพระฤาษีนารอท คุณพระฤาษีนาไลย์ คุณพระฤาษีกระไลยโกฏิ คุณพระฤาษีตาวัว คุณพระฤาษีตาไฟ คุณพระฤาษีกัสสะปะ คุณพระฤาษีไกรภพ คุณพระฤาษีทัสสนะมงคล ทั้งพระฤาษีเพชรฉลูกัญ แลนักสิทธิวิทยา อีกทั้งพระธรณี นางพระคงคา พระเพลิง พระพาย พระอิศวรผู้เป็นเจ้าฟ้า เธอจึงมาประสิทธิ พระพรชัยให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเชิญเทพยาดาทั้งหลาย ทั่วพื้นปฐพีดล พระฤาษีทั้งร้อยแปดตน บันดาลดล ด้วยสรรพพิทย์ แลวิทยา พระครูพา พระครูเฒ่า ครูพักแลอักษร สถาพร กรรมสิทธิ์ แก่ข้าพเจ้า ในกาลบัดนี้ เถิด

..อิติปิโส ภะคะวา ข้าพเจ้าขออัญเชิญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาอยู่เหนือเกล้าเหนือผม ขออัญเชิยพระพรหมเสด็จมาอยู่เบื้องบ่าซ้าย ขออัญเชิญพระนารายณ์เสด็จมาอยู่เบื้องบ่าขวา ขออัญเชิญพระแม่คงคาเสด็จมาเป็นน้ำลาย ขออัญเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมปาก ขออัญเชิญพยานาคเสด็จมาเป็นสร้อยสังวาล ขออัญเชิญพระกาฬเสด็จมาเป็นดวงใจ ข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใด เมื่อใด ภูตใด พรายใด อย่าได้มาเบียดเบียนบีฑา อย่าได้ประมาทพลาดพลั้ง

..ขออัญเชิญคุณครูแต่หนหลัง พระฤาษีทั้งร้อยแปดตน เดชะครูบาธิยาย อันเลิศล้ำ คุณครูอยู่ในถ้ำต่างจงมาช่วยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้า พุทธังประสิทธิ์ มหาประสิทธิ์ ธัมมังประสิทธิ์ มหาประสิทธิ์ สังฆังประสิทธิ์ มหาประสิทธิ์ โอม คุรุเทวะ นะมามิ ข้าพเจ้า ขอยอกรชุลีโดยเคารพ คำนับนบคุณครูเฒ่า แต่ก่อนเก่าปัจจุบัน ครูเลขแลครูยันต์ ครูว่านแลครูยา ครูตำหรับแลครูตำรา ครูเวทย์มนต์กลคาถา ครูนะโมกอ ขอ แล กอ กา ครูอักขระขอมไทย จนจบหมด ที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนศึกษา ข้าพเจ้าขออัญเชิญ ครูบาธิยาย ทั้งหลายนั้น เชิญมาชุมนุน ประชุมกัน ณ สถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้

สิทธิกิจจัง กิจจานุกิจ ซึ่งบำเพ็ญกรณียกิจ จะเสร็จสม อย่าข้างขัดข้องแรมนานเลยนา สิทธิกัมมัง การงานผดุงเพื่อบำรุงรักษา อย่าเริศ อย่าโรยรา อย่าโรยช้า สิทธิได้พลันๆ เทอญ แลนา

สิทธิการิยะ ตถาคะโต พระสรรเพชรเสด็จมารมอดฉันใด ปลอดภัย แผ้วคลาดแคล้ว พ้นภัยพาลฉับพลัน เทอญนา

สิทธิลาโภ นิรันตะรัง อีกราชลาภ ทุกสิ่งสรรพจงนิรันดิ์ดร หลั่งล้นดังหนึ่งนที ธารท้นอย่าอยู่ขาดสูญเลยนา

สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง เดชอำนาจ แผ่ทั่วผอง อริสยองหย่อนห้าว จงมีชัยชนะทุกด้าว ปราบล้างไพรี แลนา

สัพพะ สิทธิ ภะวันตุโว ขอสรรพพร จงประสาท ประสิทธิ์ แก่ข้าเสร็จ สมดั่งคำพ้องพร่ำ ถวาย ฉะนี้ เทอญ

คาถาไหว้ครู บูรพาจารย์ ในวันครู
คาถาไหว้ครู บูรพาจารย์ ในวันครู

เราเชื่อว่า วันครู เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ทุกคนต้องเคยผ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ จนถึงแม่ว่าจะมาแล้วกิจกรรมนี้อาจจะไม่ได้มีความสำคัญมากนัก แต่ทุกคนมักจะระลึกถึงบุญคุณของคุณครูอย่างแน่นอน เพราะตลอดเวลาที่เราเติบเราต้องมีคุณครูที่คอยแนะนำแนวทางให้ ทั้งครูที่สอนเรื่องการเรียน และคุณครูที่สอนเรื่องการใช้ชีวิต ล้วนแต่เป็นครูทั้งสิ้น อยากให้ทุกคนได่ให้ความสำคัญกับครูและเก็บวันครูเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญค่ะ

สามารถติดตามอ่านบทความน่าสนใจเรื่องของโหราศาสตร์อีกมากมายได้ใน ดูดวง ทำนายฝัน ตีเลข ไพ่ยิบซี (horoscope365.net)